พิสูจน์และหาเงื่อนไขในการฉายแสงที่เหมาะสมต่อการยับยั้งโปรตีนเบต้าอมัยลอยด์ที่เป็นต้นเหตุของโรคซึ่งผลที่ได้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

LightTherapy 01 LightTherapy 02

อีกไม่กี่ปีต่อจากนี้ สังคมทั่วโลกนั้นกำลังเข้าสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งในปัจจุบันการรักษาและการใช้ยาในการรักษาโรคอัลไซเมอร์นั้นกำลังเป็นหัวข้อที่นักวิจัยทั่วโลกให้ความสำคัญอยู่ในขณะนี้ โดยที่นักวิจัย กำลังคิดค้นเพื่อหาวิทยาการใหม่ๆ มาพัฒนาและปรับปรุงวิธีการรักษาที่ก่อให้เกิดให้ประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ การฟื้นฟูหรือรักษาด้วยการ ฉายแสงนั้นถือได้ว่าเป็น แพทย์ทางเลือกสมัยใหม่ที่มีบทบาทมากของวงการแพทย์ในปัจจุบัน ดังนั้นในงาน วิจัยนี้ได้ นำความรู้ทางทฤษฎีในเรื่องของแสงและการเลี้ยงเซลล์ (Cell Culture) มาประยุกต์ใช้ โดยได้จำลองการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ขึ้นในเซลล์ประสาท จากนั้นจะทำการฉายแสงที่ใช้ LED เข้าสู่เซลล์ ณ ความหลากหลายของตัวแปรตั้งแต่ ค่าความยาวคลื่น, ความเข้มแสง, พลังงานที่เซลล์ได้รับ ตลอดจนรูปแบบการปลดปล่อยพลังงานต่างๆ เพื่อที่จะพิสูจน์และหาเงื่อนไขในการฉายแสงที่เหมาะสมต่อการยับยั้งโปรตีนเบต้าอมัยลอยด์ที่เป็นต้นเหตุของโรคซึ่งผลที่ได้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ติดต่อ

ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ

โครงการวิจัย

Copyright© 2014 Biological Engineering, KMUTT All Rights Reserved